CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Trình tự thực hiện:
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
2. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm:
a) Ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ phù hợptheo mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư này;
b) Trả lời đơn vị cung cấp dịch vụ bằng văn bản, nêu rõ lý do không ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ không phù hợp.
3. Sau khi được cấp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình”, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:
a) Công bố “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;
b) Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” tại nơi dễ dàng đọc được ở tất cả các điểm giao dịch.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.      Thành phần hồ sơ:
- Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  
Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.39448035, Fax: 04.39448036
Email: 
vanthucucqlptth@mic.gov.vn

 

Lên đầu