Thủ tục
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
Trình tự thực hiện:
-    Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Cục Pháp thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
-    Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp;
Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.Hồ sơ thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng bao gồm:
- Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy biên nhận
Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-   Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
-   Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Lên đầu