Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11, Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3                 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì các kênh chương trình nước ngoài chỉ được cung cấp trên hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền của Việt Nam (phát sóng) khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định, gồm:

1. Có nội dung phù hợp với nhu cầu lành mạnh của người dân, không vi phạm những quy định của pháp luật về báo chí của Việt Nam.

2. Có văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kênh chương trình được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hãng truyền hình nước ngoài sở hữu kênh chương trình đó đăng ký hoạt động.

3. Có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Giấy chứng nhận Đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài được cấp với mục đích để các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài thông qua đại lý ủy quyền tại Việt Nam thực hiện việc đăng ký cung cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam (khoản 1, Điều 12, Quy chế Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền - sau đây gọi tắt là Quy chế).

4. Được biên tập, biên dịch bởi một đơn vị được cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Đơn vị được cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài này phải là một cơ quan báo chí của Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép biên tập (khoản 4, Điều 11; Điều 14 Quy chế 20).

5. Không bao gồm thông tin quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Hoạt động quảng cáo (nếu có) phải được thực hiện tại Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo; phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam thông qua đại lý được ủy quyền tại                   Việt Nam.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu