Thực hiện việc đơn giản hóa, giảm thiểu thủ tục hành chính. Nghị định sửa đổi, bổ sung thêm Điều 12a để quy định riêng thủ tục cho loại hình dịch vụ mới. Các quy định tại Điều 12a được kế thừa các thủ tục đã được quy định tại Điều 12, không phát sinh điều kiện kinh doanh mà giảm thiểu thủ tục về hồ sơ so với 5 loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định tại Nghị định số 06. Do loại hình dịch vụ này gắn với hạ tầng mạng Internet nên việc cấp Giấy phép sẽ gắn với các thủ tục trực tuyến từ lập hồ sơ đến trả kết quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Một số tồn tại và bất cập phát sinh từ nhu cầu thực tế cần được sửa đổi, bổ sung vào văn bản hiện hành là Nghị định số 06 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Một số nội dung mới cơ bản của dự thảo Nghị định: Về điều kiện cấp Giấy phép phát thanh, truyền hình trả tiền (Khoản 4, Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung), dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 06 như sau: Căn cứ tình hình thực tiễn, định hướng nhà nước, các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 phải tiến hành cổ phần hóa, tùy từng doanh nghiệp sẽ có tỷ lệ cổ phần do nhà nước nắm giữ khác nhau, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, niêm yết trên sàn chứng khoán sau cổ phần hóa sẽ phát triển mạnh và việc các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình là không tránh khỏi.

Do đó, ngoài việc đáp ứng các quy định của Luật Báo chí về điều kiện cấp phép, Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ điều chỉnh bằng việc bổ sung quy định liên quan như Luật Chứng khoán bằng cách thiết kế, quy định trường hợp các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước có hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được áp dụng tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài theo quy định của Luật chứng khoán.

Như vậy, việc điều chỉnh quy định về cấp phép vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Báo chí. Việc bổ sung thêm quy định pháp luật về chứng khoán sẽ quy định rõ tỷ lệ sở hữu của nước ngoài và cũng cụ thể hóa điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung này.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung bổ sung thêm một loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình mới “loại hình dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet”.

Thực hiện việc đơn giản hóa, giảm thiểu thủ tục hành chính. Nghị định sửa đổi, bổ sung thêm Điều 12a để quy định riêng thủ tục cho loại hình dịch vụ mới. Các quy định tại Điều 12a được kế thừa các thủ tục đã được quy định tại Điều 12, không phát sinh điều kiện kinh doanh mà giảm thiểu thủ tục về hồ sơ so với 5 loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định tại Nghị định số 06. Do loại hình dịch vụ này gắn với hạ tầng mạng Internet nên việc cấp Giấy phép sẽ gắn với các thủ tục trực tuyến từ lập hồ sơ đến trả kết quả.

Các ý kiến góp ý phải đảm bảo phù hợp với qui định pháp luật hiện hành, nếu nhận thấy vấn đề gì mà các văn bản Luât đã lỗi thời, không phù hợp với thực tiến phải kiến nghị sửa đổi Luật để tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, đồng thời đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu