Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và sẽ thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/ 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền”.

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT được xây dựng trên cơ sở kế thừa các biểu mẫu, các nội dung tại các biểu mẫu còn phù hợp của Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21 tháng 10 năm 2011, điều chỉnh cập nhật các nội dung mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm, bổ sung những nội dung mới khác phù hợp với điều kiện phát triển của lĩnh vực phát thanh, truyền hình, đảm bảo tính khả thi để phù hợp với tình hình quản lý và xu hướng dịch vụ trong giai đoạn mới.

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT bao gồm 16 biểu mẫu, mỗi biểu mẫu được xây dựng căn cứ vào quy định và đặc điểm của từng đối tượng chịu sự tác động. Tuy nhiên, 16 biểu mẫu tại Thông tư có thể được phân thành 2, cụ thể:

- Nhóm biểu mẫu dành cho đối tượng là các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, bao gồm các biểu mẫu liên quan đến việc sản xuất kênh, biên tập kênh và báo cáo về nội dung liên kết chương trình hoặc liên kết kênh chương trình (nếu có).

- Nhóm biểu mẫu dành cho đối tượng không phải là cơ quan báo chí, là các đối tượng tham gia cung cấp hoặc đối tượng sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình gồm: Tham gia cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá, phát thanh, truyền hình trả tiền; Cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Báo cáo việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Việc phân loại 2 nhóm biểu mẫu căn cứ vào đối tượng áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chịu tác động trong việc áp dụng các biểu mẫu trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc quy định mẫu biểu, Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo. Bao gồm việc báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. Việc báo cáo định kỳ được thực hiện 1 năm hai lần, riêng đối với việc báo cáo nhanh phát triển thuê bao phát thanh, truyền hình trả tiền, Thông tư quy định chế độ báo cáo nhanh 1 tháng 1 lần. Trong trường hợp đột xuất, các đối tượng chịu sự điều chỉnh sẽ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các báo cáo định kỳ của các cơ quan, doanh nghiệp được phân kỳ 2 năm một lần, một vào đầu năm (tháng 1) và một vào giữa năm (tháng 7) giúp cho cơ quan nhà nước cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, từ đó nắm bắt được tình chung của toàn bộ thị trường nhằm có các biện pháp, chính sách quản lý, điều tiết thị trường kịp thời.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu