Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, mà trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, ngày 15/7/2019, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1443-KH/BCSĐ triển khai đối với các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch số 1443-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình, ngày 31/10/2019, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản số 1892/PTTH&TTTĐT hướng dẫn các Đài Phát thanh và Truyền hình triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.

Có thể thấy, năm 2019, có sự chuyển biến rõ nét của các cơ quan báo chí nói chung và các Đài Phát thanh và Truyền hình nói riêng trong việc chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Số lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài mở mới về vấn đề này được thực hiện và phát sóng trên hệ thống phát thanh, truyền hình đã tăng lên đáng kể. Hình thức thông tin đa dạng, được thực hiện bằng nhiều thể loại như tin, phóng sự, toạ đàm, phim tài liệu tuyên truyền về kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về bảo vệ vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.

“Theo số liệu báo cáo tổng hợp, năm 2019, các Đài Phát thanh và Truyền hình trong cả nước đã thực hiện khoảng 5.500 tin, bài; 1.072 chương trình tương đương khoảng 695 giờ phát sóng”

Các tuyến tin bài, chương trình nhìn chung đạt được hiệu quả tuyên truyền, được khán thính giả đón nhận, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội như trong loạt Phóng sự và Tiêu điểm, chuyên mục “Đối diện”, chuyên mục “Xây dựng Đảng”, chuyên mục “Chân dung cuộc sống” của Đài THVN; chương trình “Góc nhìn sự thật” của ANTV; chuyên mục “Nhận diện sự thật” của Trung tâm PTTH Quân đội... Khối các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương bên cạnh việc phát sóng lại các chương trình của khối Đài Phát thanh và Truyền hình chủ lực trung ương, đã chủ động xây dựng nhiều chuyên mục chuyên biệt về chủ đề này trên cả sóng phát thanh và truyền hình như: Chuyên mục “Nghị quyết và Đời sống” của Đài PTTH Đà Nẵng, chuyên đề “Hà Nội những góc nhìn” của Đài PTTH Hà Nội, chuyên mục “Nhận diện” của Đài PTTH Phú Thọ, chuyên mục “Rộng đường dư luận, “Chung một bóng cờ” của Đài PTTH Đồng Nai; chuyên mục “Thông tin xấu độc trên mạng internet” của Đài Thanh Hóa…

Ảnh minh họa: Chuyên mục Đối diện - VTV

“Từ tháng 7/2019, chuyên mục “Đối diện” của VTV có thời lượng 40 phút/chương trình, được phát sóng vào 20h10 thứ tư của tuần cuối cùng trong tháng sóng số đầu tiên. Đây là 1 trong số các chuyên mục, chương trình được VTV đầu tư thực hiện với các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các luận điệu sai trái”.

Ngoài việc phản ánh trong các bản tin thời sự, trong các chương trình, chuyên mục chuyên biệt, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống các thông tin xấu độc còn được lồng ghép, tuyên truyền trong các chương trình khác. Bên cạnh các chương trình, tin tức thực hiện bằng tiếng Việt, một số Đài còn thực hiện bằng các tiếng dân tộc thiểu số để giúp bà con các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện sản xuất tin, bài trực tiếp bằng các ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật) hoặc phụ đề ngoại ngữ để giúp thông tin tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, các Đài Phát thanh và Truyền hình còn thực hiện việc chia sẻ chuyên mục, chuyên đề, tin, bài đã phát sóng trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, fanpage của Đài nhằm để thông tin tuyên truyền lan toả rộng hơn

Ảnh minh hoạ: Chuyên mục Nhận diện sự thật - QPVN

“Năm 2019, Trung tâm PTTH Quân đội đã sản xuất và phát sóng 52 số Chuyên mục “Nhận diện sự thật” phát sóng vào lúc 20h45 ngày thứ 6 hàng tuần và phát lại nhiều lần các số khác nhau vào các khung giờ 20h40 ngày thứ 7, 10h15 ngày Chủ nhật, 11h15 ngày thứ 2...”

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối hoàn thành các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra, thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của các tỉnh, đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam… Chính vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ có nhiều hoạt động chống phá, xuyên tạc tình hình, gây nhiễu thông tin, gia tăng các hoạt động thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kế thừa thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; trong năm 2020, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cơ quan báo chí nói chung, các Đài PTTH nói riêng với mục tiêu phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo  chí đặc biệt là các Đài PTTH chủ lực trung ương và chủ lực địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt của mình, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyến tin bài, chương trình thông tin, tuyên truyền nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc  góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động giúp định hướng tốt dư luận xã hội.

Cùng với đó, các Đài PTTH cần tích cực, chủ động, kịp thời truyền tải, thông tin tuyên truyền đầy đủ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Này sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Năm Chủ tịch ASEAN, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng...

Đồng thời, các Đài PTTH cần thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu