Thực hiện mục tiêu về giảm nghèo thông tin, Thanh Hóa là địa phương tập trung đẩy mạnh các chương trình phát thanh truyền hình để tuyên truyền cho các vấn đề về kinh tế, xã hội của 11 huyện miền núi của tỉnh. Hệ thống các đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền; Sở cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo thông qua các chương trình tập huấn hàng năm cho cán bộ văn hoá, truyền thanh cơ sở của các huyện miền núi để hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền, cách thức biên tập tin bài tuyên trưyền trên hệ thống truyền thanh và truyền thông ở cơ sở cho cán bộ truyền thanh cấp xã; biên soạn và cấp phát hàng ngàn cuốn tài liệu tập hợp các văn bản chỉ đạo, các chính sách mới về công tác giảm nghèo, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng cho phát triển kinh tế gia đình, tài liệu tuyên truyền các bộ Luật, Luật để cấp phát cho cơ sở để thuận tiện trong quá trình tuyên truyền. Trên cơ sở đó các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, thực hiện tốt quyền thông tin và được thông tin của nhân dân. Trong đó: Đài PT-TH Thanh Hoá, hàng năm đều quan tâm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cho 11 huyện miền núi, tập trung các lĩnh vực Kinh tế - Văn hoá, xã hội; Tuyên truyền về phát triển kinh tế trang trại, phủ xanh đất trống đồi trọc,  công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình miền núi đối với đồng bào trong tỉnh. Báo Thanh Hóa, báo Văn hóa và Đời sống thường xuyên có nhiều bài viết, bản tin trên các ấn phẩm báo chí, duy trì và thực hiện hiệu quả các chuyên mục: "Chuyên mục vì người nghèo", "Xây dựng nông thôn mới", "Vùng cao hôm nay", "Khuyến nông, khuyến lâm", "Chính sách Pháp luật", ....

 

Trong 4 năm (2016 - 2019) Thanh Hóa đặt hàng sản xuất 27 chương trình phát thanh, truyền hình thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững để phát trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã;

Hiện, Thanh Hóa có 27/27 đài truyền thanh cấp huyện; 635/635 đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Thời lượng phát sóng của đài phát thanh tỉnh là: 14 giờ/01 ngày; số giờ tự sản xuất bình quân  8h/01 ngày. Thời lượng phát sóng của đài Truyền thanh huyện bình quân là 3 giờ /01 ngày; số giờ Đài truyền thanh các huyện tự sản xuất bìnhquân 5 chương trình/01 tuần, mỗi chương trình có thời lượng 30 phút; 99%  dân số được phủ sóng chương trình phát thanh; 98% dân số được phủ sóng các chương trình truyền hình.

 Sau gần 4 năm thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, từ việc tăng cường đầu tư thiết lập, nâng cấp, sữa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở, đầu tư trang bị các thiết bị thông tin cổ động và việc tăng cường nội dung thông tin về cơ sở bằng việc sản xuất, phát sóng, cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình, đã góp phần không nhỏ vào việc rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đã làm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo”; tôn vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền người dân trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và các chính sách về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020.

 Thanh Hóa phấn đâu tăng cường đưa thông tin về cơ sở thông qua việc: Cung cấp thông tin qua các kênh truyền thông đại chúng, in ấn tài liệu, sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; Thiết lập các cụm tin tuyên truyền cố định tại nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn xã, thôn, bản để thể hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền trực quan phục vụ cho nhiệm vụ chính trị hoặc cập nhật thông tin thiết yếu đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn nhằm giúp cho người nghèo kịp thời được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp thu, học tập những kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu