Truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân, đặc biệt là huyện miền núi, vùng sâu, xa, biên giới như Bình Liêu- Quảng Ninh.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở có ý nghĩa quan trọng trang bị thêm kiến thức, nâng cao dân trí, chống phá mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình Liêu hiện có 8/8 xã, thị trấn có trạm truyền thanh. Quy mô mỗi trạm gồm một máy tăng âm, thiết bị thu tín hiệu phát thanh và 4 đến 8 loa công cộng, phục vụ cho 3 đến 5 thôn. Toàn huyện đã lắp đặt 74 cụm truyền thanh thôn bản, có cài đặt hệ thống điều khiển tắt mở tự động từ trung tâm phát thanh đặt tại thị trấn Bình Liêu và xã Hoành Mô.

Tuy nhiên, qua khảo sát, hiện nay chỉ có 5/8 trạm truyền thanh còn hoạt động ổn định thường xuyên. Nguyên nhân do cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chưa chủ động bố trí ngân sách hàng năm đủ để bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung thiết bị cho trạm truyền thanh. Bên cạnh đó, nhà nước chưa có quy định chức danh chuyên trách vận hành trạm truyền thanh cấp xã.

 

Đài Truyền thanh kênh thông tin cơ sở thiết yếu của người dân địa phương.

Cán bộ phụ trách trạm truyền thanh chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi đó, do yêu cầu nhiệm vụ nên thường xuyên thay đổi vị trí công việc dẫn tới không ổn định, thiếu kinh nghiệm, không có chuyên môn nghiệp vụ, thời gian dành cho vận hành trạm truyền thanh không đảm bảo, phụ cấp kiêm nhiệm còn ít, thất thường, không ổn định.

Để khắc phụ những hạn chế yếu kém, hướng đến mục tiêu phát triển trở thành kênh thông tin cơ sở thiết yếu cho người dân địa phương cần sự quan tâm hơn nữa từ cấp ủy đảng của tỉnh, huyện. Cần có sự đầu tư kinh phí, tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đảm bảo cho công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở được thông suốt, có sự gắn kết chặt chẽ, tạo động lực thúc đẩy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý vận hành.

Bên cạnh đó cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đài truyền thanh; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố tích cực, mô hình hiệu quả. Tích cực nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới…

Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả, sẽ là kênh thông tin góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn bản xa xôi có cơ  hội nghe, hiểu, nắm bắt về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kênh thông tin cơ sở thiết yếu của người dân địa phương.

 

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu