Xác định tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, đặc biệt là công tác giảm nghèo về thông tin, trong những qua, mặc dù các tỉnh cũng đã tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách, giải pháp giảm nghèo bằng nhiều hình thức tương đối đa dạng nhưng vẫn còn hoạt động một cách riêng lẻ, chưa tổ chức được thành nhóm chuyên đề chung, chưa có đề tài chuyên sâu, thông tin còn mờ nhạt, hiệu quả mang lại chưa cao, chưa mang tính chất phục vụ cho cả khu vực. Hơn nữa là còn thiếu nguồn kinh phí để sản xuất các chương trình có chất lượng, phục vụ chung cho cả khu vực.

Năm 2019, tỉnh Ninh Bình được Trung ương bố trí nguồn vốn 2.380 triệu đồng từ Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giảm nghèo thông tin, cung cấp thông tin thiết yếu đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân tại những nơi khó khăn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thụ hưởng Chương trình.

Tỉnh Ninh Bình đã sản xuất 50 chương trình phát thanh, mỗi trương trình từ 15 dến 20 phút với 20 chuyên đề chính luận, 15 tiểu phẩm truyền thanh và 15 câu chuyện truyền thanh để phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới và tuyên truyền về ý thức của người dân tham gia xây dựng cộng đồng và xã hội, phát huy tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Bên cạnh đó, cũng đã tổ chức biên tập 10.000 áp phích, poster để tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự xã hội… phát hành đến các phòng Văn hóa và Thông tin, các điểm nhà văn hóa cấp xã; nhà văn hóa thôn, xóm, phố; các điểm bưu điện văn hóa xã và các điểm văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổ chức 3 lớp tập huấn biên tập, viết tin bài về công tác thông tin và truyền thông cơ sở, kỹ năng tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh và kỹ năng tuyên truyền miệng cho 300 đối tượng là cán bộ phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; cán bộ văn hóa xã hội, trưởng đài, Biên tập viên và phóng viên Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tại cơ sở…

Thông qua các hoạt động và sản phẩm thông tin tuyên truyền được triển khai, thực hiện phục vụ chung cho khu vực thời gian qua, đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tăng cường đưa thông tin thiết yếu, thiết thực đến với người dân tại các địa phương và từng bước thay đổi hành vi của người nghèo về giảm nghèo bền vững tại các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, qua đó góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu