Thiết bị thu xem truyền hình số mặt đất DVB-T2.

Đăng bởi (Abei.gov.vn) ,