Trang Chủ »

Văn bản QPPL

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành nghị định quản lý,cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh,truyền hình

Ban hành nghị định quản lý,cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh,truyền hình

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010: Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011: Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Chính phủ ban hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Bộ Bưu chính, Viễn thông ra Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/09/2006: Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 981/QĐ-BTTTT ngày 16/07/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Chính phủ ra Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008: Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 05/08/2012: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Chính phủ ra Quyết định 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/03/2008: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008.

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Chính phủ ra Quyết định 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Chính phủ ra Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Chính phủ ra Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/04/2009: Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Chính phủ ra Quyết định 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Chính phủ ban hành Nghị định 51/2011/NĐ-CP ngày 27/06/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Chính phủ ra Quyết định 55/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Chính phủ ra Quyết định 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007: Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Lên đầu