Văn bản QPPL
Chín điểm mới của Luật Báo chí

Chín điểm mới của Luật Báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chia sẻ về những điểm mới của luật Báo chí vừa được QH biểu quyết thông qua.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Chính phủ ban hành Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Luật Bưu chính

Luật Bưu chính

Quốc hội ban hành Luật Bưu chính ngày 01/01/2011, số hiệu 49/2010/QH12.

Luật Công nghệ cao

Luật Công nghệ cao

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008, số hiệu 21/2008/QH12.

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005, số hiệu 61/2005/QH11.

Luật Đầu tư

Luật Đầu tư

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, số hiệu 59/2005/QH11.

Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp

Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005, số hiệu 60/2005/QH11.

Luật Thương mại

Luật Thương mại

Quốc hội ban hành Luật Thương mại ngày 14/06/2005, số hiệu 36/2005/QH11.

Luật Viễn thông

Luật Viễn thông

Quốc hội ban hành Luật Viễn thông ngày 23/11/2009, số hiệu 41/2009/QH12.

Luật Xuất bản

Luật Xuất bản

Quốc hội ban hành luật xuất bản ngày 20/11/2012, số hiệu 19/2012/QH13.