Trang Chủ »

Văn bản QPPL

Top trong ngày
Top trong tuần

VĂN BẢN QPPL : 02/2013/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 02/2013/TT-BTTTT

Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

VĂN BẢN QPPL : 09/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 09/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

VĂN BẢN QPPL : 24/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 24/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

VĂN BẢN QPPL : 97/2008/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 97/2008/NÐ-CP

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

VĂN BẢN QPPL : 07/2007/TT-BVHTT

VĂN BẢN QPPL : 07/2007/TT-BVHTT

Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo

VĂN BẢN QPPL : 33/2011/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 33/2011/TT-BTTTT

Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

VĂN BẢN QPPL : 19/2009/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 19/2009/TT-BTTTT

Quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN BẢN QPPL : 4/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 4/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

VĂN BẢN QPPL : 88/2012/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 88/2012/NĐ-CP

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

VĂN BẢN QPPL : 28/2011/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 28/2011/TT-BTTTT

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

VĂN BẢN QPPL : 19/2016/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 19/2016/TT-BTTTT

Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 20/2011/QĐ-TTG

VĂN BẢN QPPL : 20/2011/QĐ-TTG

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

VĂN BẢN QPPL : 06/2016/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 06/2016/NĐ-CP

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 51/2002/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 51/2002/NÐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

VĂN BẢN QPPL : 79/2002/QÐ-TTG

VĂN BẢN QPPL : 79/2002/QÐ-TTG

Về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

VĂN BẢN QPPL : 12/1999/QH10

VĂN BẢN QPPL : 12/1999/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

VĂN BẢN QPPL : 07/2011/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 07/2011/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 17/2016/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 17/2016/TT-BTTTT

Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Lên đầu