Trang Chủ »

Văn bản QPPL

Top trong ngày
Top trong tuần

VĂN BẢN QPPL : 41/2009/QH12

VĂN BẢN QPPL : 41/2009/QH12

Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12

VĂN BẢN QPPL : 132/2013/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 132/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN BẢN QPPL : 24/2016/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 24/2016/TT-BTTTT

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 72/2013/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 72/2013/NĐ-CP

Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

72/2013/NĐ-CP

72/2013/NĐ-CP

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

17/2016/TT-BTTTT

17/2016/TT-BTTTT

Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành nghị định quản lý,cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh,truyền hình

Ban hành nghị định quản lý,cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh,truyền hình

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010: Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011: Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Chính phủ ban hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Bộ Bưu chính, Viễn thông ra Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/09/2006: Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 981/QĐ-BTTTT ngày 16/07/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Chính phủ ra Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008: Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 05/08/2012: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Chính phủ ra Quyết định 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/03/2008: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008.

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Chính phủ ra Quyết định 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lên đầu