Trình tự thực hiện:
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình;
b) Tờ khai của cơ quan, tổ chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTTTT);
c) Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành;
d) Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình đã được cấp.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn tối đa 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động phát thanh/Giấy phép hoạt động truyền hình
Lệ phí (nếu có):
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình mà tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày Thông tư 36/2016/TT-BTTTT có hiệu lực, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình.

 

Thông tin liên hệ: 

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  
Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.39448035, Fax: 024.39448036
Email: 
vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu