Trang chủ »

Các ý kiến đóng góp

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
          Số:          /2017/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017
Dự thảo 2
THÔNG TƯ
Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định đề án và quản lý   hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, gồm:
a) Xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản được xuất bản, phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử);
b) Tác phẩm, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nội dung về chính trị, ngoại giao, kinh tế, lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử) nhằm mục đích kinh doanh, tuyên truyền, phổ biến đến nhiều người.
2.  Tác phẩm, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được đăng phát trên báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và blog cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, Internet.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
2. Nhà xuất bản tham gia xuất bản; tổ chức, cá nhân tham gia phát hành xuất bản phẩm điện tử, tác phẩm, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư này trên môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử.

Lên đầu