Trang chủ »

Các ý kiến đóng góp

Dự thảo Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
Người gửi: Nguyen Ngoc Tien
Email: ngoctienit@gmail.com


Thời gian góp ý: 1.221 ngày
Người gửi: Nguyen Ngoc Tien
Email: ngoctienit@gmail.com


Thời gian góp ý: 1.221 ngày
Người gửi: Tràn văn A
Email: abc@gmail.com

test


Thời gian góp ý: 1.221 ngày
Người gửi: Nguyen Ngoc Tien
Email: ngoctienit@gmail.com

tesst


Thời gian góp ý: 1.219 ngày tải file đính kèm

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /2017/TT-BTTTT
     Hà Nội, ngày      tháng    năm 2017
                  
THÔNG TƯ
Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình,
nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

 

 
        Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
        Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
        Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
        Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;
        Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
        Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân quy định tại Điều 39 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
...

 

Lên đầu