Trả lời:

Theo các quy định của pháp luật về báo chí, trong đó có Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Đài truyền thanh - truyền hình huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ có nhiệm vụ “phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh” (khoản 4, Điều 5).

Vì vậy, các chương trình truyền hình do các Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện sản xuất chỉ được phát sóng trên Đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh. Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện không tự phát sóng chương trình truyền hình do mình sản xuất trên bất kỳ hệ thống truyền dẫn, phát sóng nào (kể cả trên hệ thống truyền hình trả tiền).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu