Trả lời:

1. Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2010 hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện không có điều, khoản nào quy định việc  Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện không được kiêm nhiệm các chức danh khác.

2. Việc bổ nhiệm Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu