Ngày 24/12/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Theo quy định, đối tượng được đề nghị cấp giấy phép gồm có:

1. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương.

2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, Điều 35 và khoản 1, Điều 56 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.

Có 27 biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 41/2020/TT-BTTTT.

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu