Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ tư, 06/09/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT

Ngày 21 tháng 03 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông- đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, có điều chỉnh một số quy định trong báo cáo nghiệp vụ đã được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tiếp theo đó, để triển khai quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định tại Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật về dịch vụ phát thanh, truyền hình, ngày 30 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 04/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT, Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT  và Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT về Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Hiện nay, văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTTTT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ: https://abei.gov.vn/2023/04VBHN.PDF các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình để thực hiện./.

BBT