Thứ sáu, 27/05/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 27/05/2022

Thứ sáu, 31/12/2021

Công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Các Đài PTTH phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt là các Đài PTTH chủ lực trung ương và chủ lực địa phương phát huy vai trò nòng cốt của mình đẩy mạnh thực hiện thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng, chất lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài đã tăng lên đáng kể, nhiều bài viết, chương trình có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận.

Các Đài PTTH tập trung thông tin, tuyên truyền phổ biến các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những hoạt động nổi bật và kết quả đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ và Đại hội XIII; thông qua tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; Về tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố lòng tin và sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; Tiếp tục bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với  việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; tuyên truyền mạnh mẽ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đấu tranh chống các thông tin xấu, độc; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch...

Các Đài PTTH đã mở nhiều chuyên đề, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về các nội dung nêu trên, tuyên truyền đậm nét trong các thời điểm tổ chức Đại hội. Việc thông tin, tuyên truyền tập trung trong các bản tin, chương trình thời sự phát sóng trong nhiều khung giờ, đặc biệt là các khung giờ vàng và trong các bản tin/chương trình thời sự trên tất cả các kênh phát thanh, kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và địa phương. Ngoài ra, việc thông tin, tuyên truyền được các Đài PTTH đẩy mạnh phát triển nội dung trên các nền tảng số, trên mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo hoặc trên fanpagecủa Đài…

Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân là rất cần thiết. Bởi đây là một khâu quan trọng để chuyển tải nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu kỹ, thấu đáo nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội từ đó thực hiện và vận dụng sáng tạo nội dung Nghị quyết vào tình hình thực tế, thúc đẩy quá trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-va-dua-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-989901.ldo

BBT