Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thi đua

Cụm Thi đua số 7 gồm 06 Đài PTTH các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm, các Đài trong Cụm đã tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua trong đơn vị, các đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua đã ký kết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  Các đài cũng đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, tăng thời lượng chương trình tự sản xuất, đổi mới hình thức thể hiện, duy trì các chương trình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài, mở mới các chuyên mục, tăng tính hấp dẫn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”,...

  Các đài đã thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất chương trình theo hướng hiện đại, đồng bộ, đúng quy hoạch, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia đã được phê duyệt.

  Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập, các đài đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; tăng cường công tác tuyên truyền và tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; tiếp tục đổi mới hình thức trao đổi, hợp tác sản xuất chương trình và các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao giữa các đài trong Cụm.

          Theo kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua số 7 tiếp tục đề ra việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh;Tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH, tăng thời lượng tự sản xuất chương trình; tiếp tục tổ chức chương trình “Sức sống miền Đông” và thi phóng sự “Gương sáng miền Đông”...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu