Cụ thể, điều chỉnh Điều 10 của thể lệ, theo đó, thời gian gian kết thúc nhận tác phẩm sẽ được tính đến ngày 15/11/2013 (căn cứ theo dấu bưu điện).

 Mọi thông tin khác của Thể lệ Liên hoan đều không thay đổi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu