Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ sáu, 15/04/2022

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2022

Nhằm phát động và hướng dẫn thi đua khen thưởng Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 12/4/2022, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành văn bản số 651/PTTH&TTĐT hướng dẫn các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Theo đó, các Đài Phát thanh và truyền hình cần tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm đã được phát động thi đua tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 lĩnh vực phát thanh, truyền hình ngày 25/3/2022, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; sự chủ động hội nhập quốc tế, thích ứng và gắn kết trong bối cảnh mới; bản lĩnh, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là quyết tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết XIII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, cơ sở, đơn vị; tạo năng lượng tích cực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, giữ gìn truyền thống văn hóa, bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là niềm tin và sự đồng thuận của xã hội, người dân trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19; khơi dậy ý chí, khát vọng của cả dân tộc bứt phá vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước trở nên hùng cường thịnh vượng.

Thứ hai, đổi mới hình thức và nội dung các chương trình tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh khách quan, toàn diện về xã hội; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận, đặc biệt là đối với các sự kiện quan trọng, các vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Thứ ba, tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động xây dựng phương án triển khai chuyển đổi số trong Đài (chuyển đổi nhận thức, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số, phát triển cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ, nền tảng số, …), tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ như Hội thảo, diễn đàn, đào tạo, bồi dưỡng ... để toàn thể cán bộ, công nhân viên của Đài cùng chia sẻ, thống nhất trong nhận thức, quan điểm và đồng tâm, đồng lòng, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan; xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các kinh nghiệm, bài học thành công, qua đó làm nổi bật ý nghĩa, sự cần thiết, mục tiêu của chuyển đổi số và vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, công nghiệp sáng tạo; khai thác thông tin thế mạnh của vùng, của tỉnh, sản phẩm địa phương, phát huy tối đa thế mạnh truyền thông của phát thanh, truyền hình để quảng bá sản phẩm, dịch vụ địa phương, nâng cao chỉ số cạnh tranh của địa phương.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo, quan hệ phối hợp một cách nhuần nhuyễn, nhanh chóng; Duy trì tốt tinh thần đoàn kết trong đơn vị; rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của cơ quan; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để thực hiện tốt Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đồng thời khắc phục kịp thời những vấn đề tồn tại trong đơn vị.

Thứ năm, các phóng viên, nhà báo cần tích cực, chủ động đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và khả năng ứng dụng các công cụ, giải pháp, thiết bị mới; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo; Có giải pháp quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên hoạt động tốt, đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và quy định của Luật Báo chí.

Thứ sáu, phải tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động (như pháp luật về báo chí, quảng cáo, ...). Đề xuất, kiến nghị kịp thời với các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Đài; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan để đa dạng hóa nguồn thu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên của Đài.

Thứ bảy, cần đổi mới tư duy, sáng tạo, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong việc tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm; kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém; kịp thời phát hiện và nhân rộng những giá trị mới, những tấm gương điển hình; khích lệ, động viên toàn thể người lao động thi đua, phát huy sáng kiến nâng cao năng suất lao động (rút ngắn thời gian thực hiện công việc, đổi mới cách làm, đặt mục tiêu cao hơn, ...), qua đó góp phần phát triển cơ quan, đơn vị một cách bền vững.

Thứ 8, các Cụm thi đua nghiên cứu, bố trí nguồn lực thích đáng cho việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích mang tính đột phá, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung; chú trọng khen thưởng đột xuất, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số,…có thành tích mang tính đột phá, ứng dụng cao công nghệ 4.0 để phát triển các sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại văn bản số 651/PTTH&TTĐT ngày 12/4/2022, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hướng dẫn đăng ký danh hiệu và hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua và công tác tổ chức phong trào thi đua năm 2022 như sau:

Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cho Đài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua (mỗi Cụm 01 Cờ), không nhất thiết là Đài giữ vai trò Cụm trưởng.

Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cho tập thể Đài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phong trào thi đua tiêu biểu nhưng số lượng không quá 35% số Đài tỉnh, thành phố trong Cụm; tặng cho cá nhân Cụm trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua và tặng cho cá nhân là công chức, viên chức tiêu biểu nhất trong trào thi đua đang công tác tại Đài tỉnh, thành phố (Mỗi Đài được bầu chọn 02 cá nhân). Trong đó, đặc biệt chú ý việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến và quan tâm, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tác nghiệp, sản xuất chương trình; cá nhân có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động, công tác tại Đài.

Mỗi Đài chỉ đăng ký danh hiệu Cờ hoặc Bằng khen, không đăng ký cả 02 loại. Việc xác định thành tích, suy tôn Cờ hoặc Bằng khen diễn ra tại Hội nghị Tổng kết của các Cụm căn cứ vào việc đăng ký thi đua đầu năm và kết quả thi đua thực tế của mỗi Đài trong Cụm.

Cục cũng hướng dẫn căn cứ vào điều kiện thực tế của từng vùng, miền, các Cụm thi đua, điều kiện hoàn cảnh của đơn vị Cụm trưởng tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua kết hợp với các hoạt động chuyên môn khác hoặc chỉ cần gửi nội dung thi đua của Cụm cho các Đài phát thanh và truyền hình trong Cụm, tổng hợp đăng ký thi đua của từng Đài gửi về Cục; dành thời gian và đầu tư nội dung cụ thể, có chất lượng, thiết thực cho Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và Hội nghị Tổng kết cuối năm.

Các Cụm trưởng xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp và chủ động sắp xếp, dự kiến kế hoạch, nội dung tổ chức Ký kết giao ước thi đua, Sơ kết, Tổng kết và thông báo sớm về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để Cục có điều kiện bố trí, sắp xếp, tham dự đầy đủ. Đồng thời, Cụm trưởng Cụm thi đua mời đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) tham dự để đánh giá, ghi nhận kết quả hoạt động của các Cụm đối với phong trào thi đua do Bộ phát động.

Việc tổ chức Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022, tùy điều kiện của các Cụm có thể tổ chức Sơ kết bằng hình thức trực tuyến. Cụm trưởng phải gửi Kế hoạch tổ chức sơ kết về Cục trước ngày 15/6/2022 và gửi kế hoạch tổng kết phong trào thi đua năm 2022 về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 15/11/2022.

Ngoài ra, trong văn bản 651/PTTH&TTĐT ngày 12/4/2022 cũng nêu rõ không xem xét thi đua khen thưởng cho các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong năm 2022:

BBT