Ngày 9/11/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành văn bản số 2276/PTTH&TTĐT hướng dẫn Cụm trưởng các Cụm thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình; Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ tổng kết phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2020.

Theo đó, nhằm chuẩn bị cho tổng kết công tác năm 2020 và bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua đối với lĩnh vực phát thanh và truyền hình, ngày 9/11/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2276/PTTH&TTĐT đề nghị Cụm trưởng các Cụm thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình; Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Đài phát thanh và truyền hình) thực hiện các nội dung sau:

1. Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Các Cụm thi đua, các Đài phát thanh và truyền hình chủ động tiến hành tổng kết phong trào thi đua chuyên đề đối với lĩnh vực phát thanh và truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động năm 2020.

Trước khi tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng của các Cụm thi đua năm 2020, đề nghị Cụm trưởng chủ trì, tổng hợp thông tin từ các Đài trong Cụm theo mẫu tại Phụ lục 1 và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chậm nhất vào ngày 26/11/2020 (Thứ Năm).

2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Sau khi tổ chức xong Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua năm 2020, Cụm trưởng và các Đài phát thanh và truyền hình hoàn thành báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 2 và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chậm nhất vào ngày 05/01/2021 (Thứ Ba).

3. Triển khai bình xét thi đua khen thưởng

Việc bình xét thi đua khen thưởng thực hiện theo Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 486/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn số 651/PTTH&TTĐT ngày 28/4/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2020 theo mẫu tại tại Phụ lục 3.

4. Thời hạn nộp và yêu cầu đối với Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng “Cờ thi đua Bộ” và “Bằng khen của Bộ trưởng” cho các tập thể và cá nhân các Đài phát thanh và truyền hình thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 4 và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chậm nhất vào ngày 12/01/2021 (Thứ Ba).

Báo cáo và hồ sơ đề nghị gửi bằng văn bản (qua đường bưu điện) và bằng file điện tử qua hộp thư: tonghop@mic.gov.vn.

Nội dung chi tiết và các phụ lục tải về tại đây:

1. Công văn số 2276/PTTH&TTĐT ngày 9/11/2020: 

https://drive.google.com/file/d/12ltc6zyfjchBVf0pt_kLn3BXylF8nsUp/view

2. Mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng: 

https://drive.google.com/file/d/11fDqgJolxmvcBErmuni0Mggf4h4vywgy/view

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu