Theo Kế hoạch, mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là 100% đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất Chương trình phát thanh.

100% người làm việc tại đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

100% đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố được trang bị hệ thống truyền thanh không dây và hoạt động thường xuyên.

100% đài truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng truyền thanh của đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố.

100% các thôn (làng), khu dân cư được trang bị cụm loa truyền thanh không dây phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Lợi ích của Truyền hình kỹ thuật số

Bởi vậy, để việc hỗ trợ đầu thu số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, đúng quy định; UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát chính và trạm phát lại trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 28/12/2020.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh theo quy định; phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp, xác nhận danh sách đối tượng đã lắp đặt/không lắp đặt đầu thu số trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn các địa phương trong việc nghiệm thu, xác nhận danh sách đối tượng đã lắp đặt/không lắp đặt đầu thu số; cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với đơn vị liên quan trong quá trình triển khai lắp đặt, bàn giao bộ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát chính và trạm phát lại;

Phổ biến, tuyên truyền cho người dân, các hộ nghèo hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ trên địa bàn huyện, thành phố về chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số của Nhà nước và kế hoạch triển khai lắp đặt, bàn giao đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ.

Phối hợp kiểm tra, hỗ trợ nhà thầu và xác nhận bổ sung, cập nhật trong quá trình lắp đặt của nhà thầu các thông tin còn thiếu, chưa chính xác đối với những hộ trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tổng hợp, phê duyệt; cử cán bộ làm đầu mối phối hợp trong quá trình triển khai lắp đặt, bàn giao bộ đầu thu truyền hình số trên địa bàn đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng theo quy định.

Đài PTTH không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình

Bên cạnh đó, Đài PT-TH tỉnh cũng triển khai các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình, đẩy mạnh hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của người dân trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch với những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác phát thanh, truyền hình để phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu