Thứ sáu, 27/05/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 27/05/2022

Thứ sáu, 18/02/2022

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

 

Ngày 31/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022.

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT gồm 11 Điều, 7 biểu mẫu. So với Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT, Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT bổ sung mới 02 Điều,  04 biểu mẫu và sửa đổi, bổ sung đối với 03 Điều.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai Số định danh cá nhân (Mẫu số 01), thay vì phải kê khai một số trường thông tin (quê quán; nơi ở hiện nay; số giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tạm thời vẫn phải kê khai thông tin về ngày sinh, dân tộc (để phục vụ việc in thẻ và xác định điều kiện của người được cấp thẻ là người dân tộc) do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành, chưa được chia sẻ.

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định cụ thể các cách thức gửi hồ sơ, trong đó khuyến khích cơ quan, tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử. Đồng thời, cũng bổ sung quy định, làm rõ thành phần hồ sơ chứng minh người được đề nghị cấp thẻ có thời gian công tác liên tục 02 năm trở lên tại cơ quan báo chí: Tài liệu thể hiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác hoặc thể hiện việc thanh toán, chi trả tiền lương/tiền công/tiền thù lao/tiền nhuận bút theo tháng. Tại Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT, Bộ TTTT cũng đã mẫu hóa toàn bộ các văn bản, bảo đảm thuận tiện, rõ ràng, minh bạch.

Việc ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT của Bộ TTTT vừa bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo. Đồng thời cũng thực hiện mục tiêu về quy định thực hiện thủ tục theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 bên cạnh hồ sơ giấy, tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Toàn văn Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT được cập nhật dưới đây.

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205214

BBT