Thứ ba, 30/05/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 30/05/2023 Phát thanh, truyền hình

Thứ sáu, 14/04/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/BTTTT sẽ sớm được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, cho phép các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng internet được lựa chọn không cung cấp kênh chương trình, chỉ cung cấp nội dung theo yêu cầu (dịch vụ theo yêu cầu).

Để kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nội dung theo yêu cầu và nội dung giá trị gia tăng, đồng thời yêu cầu báo cáo số liệu về nội dung trên dịch vụ dịch vụ theo yêu cầu và nội dung giá trị gia tăng; báo cáo số liệu về hoạt động liên kết biên tập, biên dịch nội dung theo yêu cầu của các cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (Thông tư).

Dự thảo Thông tư được bố cục thành 3 Điều, cụ thể: Điều 1 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu Giấy phép, Giấy chứng nhận; báo cáo nghiệp vụ, thời gian nộp báo cáo nghiệp vụ; Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp; Điều 3 quy định về trách nhiệm thi hành. 

Nội dung chính của dự thảo Thông tư được quy định tại Điều 1, gồm: Một là, sửa đổi 04 biểu mẫu Giấy phép, Giấy chứng nhận để cơ quan quản lý thực hiện cấp Giấy phép; Hai là, bổ sung 03 biểu mẫu báo cáo nghiệp vụ trong đó có 02 biểu mẫu quy định về báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ, báo cáo về nội dung theo yêu cầu trên dịch vụ và 01 biểu mẫu báo cáo về hoạt động liên kết biên tập, biên dịch nội dung theo yêu cầu; Ba là, bổ sung 02 hướng dẫn về kê khai Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận và lập hồ sơ theo dõi dịch vụ theo yêu cầu, dịch vụ giá trị gia tăng; Bốn là, bổ sung quy định thời gian tổng hợp số liệu và thực hiện các báo cáo nghiệp vụ, nội dung này đã được thiết kế để đồng bộ với quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/03/2023 về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ quan báo chí thực hiện báo cáo nghiệp vụ theo quy định.

Hiện dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến nhân dân trên:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-19-2016-tt-btttt-ngay-30-thang-6-na-5485)

Trang Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

(https://mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2148&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx)

Trang Thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(https://abei.gov.vn/gop-y-du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-192016tt-btttt-ngay-30-thang-6-nam-2016-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong/107979).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Thông tư và đóng góp ý kiến.

Thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sẽ kéo dài đến ngày 27/4/2023. Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Thông tư này vào tháng 6/2023. Dự kiến sau khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền lập cơ sở dữ liệu quản lý nội dung trên dịch vụ theo yêu cầu, bảo đảm thuận lợi trong quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp dễ dàng thực hiện báo cáo nghiệp vụ theo quy định của pháp luật./.

BBT