Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Quy trình cấp phép TTĐT

Thứ ba, 07/07/2015

Cơ chế một cửa ASEAN - Công cụ tạo thuận lợi thương mại

ASW được xây dựng đảm bảo sự tương thích của các NSW với các chuẩn truyền thông mở quốc tế trong khi vẫn đảm bảo sự trao đổi dữ liệu một cách an toàn và tin cậy của mỗi nước thành viên với bất kỳ đối tác thương mại nào cùng sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế mở này. Mục tiêu chính của Sáng kiến ASW là nhằm tới thương mại nhất quán, đơn giản hơn, nhanh hơn và minh bạch hơn. Khi triển khai thành công, ASW sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan chính phủ cũng như cộng đồng thương mại.

Lợi ích cho Chính phủ

Tăng cường sự tuân thủ: Yêu cầu nâng cao kiểm soát nhằm đối phó với những rủi ro ngày càng cao đã khiến các cơ quan kiểm soát biên giới gặp nhiều khó khăn khi thực thi các quy định bằng phương thức thủ công. Môi trường điện tử của ASW đảm bảo sự minh bạch và nâng cao tính tuân thủ.

Tăng cường quản lý rủi ro: Sự tương kết của ASW và NSW sẽ cho phép các công chức có thể kiểm tra, tham chiếu các chứng từ thương mại xuyên biên giới cũng như các chứng từ do các cơ quan chính phủ cấp thông qua các cơ sở dữ liệu quốc gia, khu vực và các hệ thống tình báo khác.

Các thoả thuận công nhận lẫn nhau: Các nước thành viên ASEAN có thể tin cậy vào hệ thống kiểm soát của các quốc gia khác, như việc thông tin có thể chỉ cần kiểm tra tại một hệ thống mà không cần phải thực hiện kiểm tra lại tại các hệ thống khác. Chính điều này sẽ tăng cường hội nhập khu vực.

Tính dự báo cao: Khi việc xử lý thông quan từng bước trở thành phi giấy tờ, các cơ quan chính phủ có thể cung cấp cho doanh nghiệp một môi trường dễ dự báo và hiệu quả hơn.

Lợi ích trong trường hợp xảy ra thiên tai: Trong trường hợp xảy ra thiên tai, ASW và NSW có thể được sử dụng để thông quan nhanh các lô hàng cứu trợ, vì nhờ phương thức điện tử, các dữ liệu quan trọng giữa các cơ quan và tích hợp các bộ mã cơ quan cứu trợ đã được phê duyệt trước vào trong Hệ thống dữ liệu tham chiếu của Ứng dụng khu vực ASW.

Lợi ích cho thương mại

Thông quan phi giấy tờ trong khu vực ASEAN: Bản thân các hệ thống NSW đã cung cấp một số dịch vụ phi giấy tờ cho thương nhân. Thực hiện trao đổi dữ liệu điện tử qua ASW sẽ càng giảm thiểu việc sử dụng chứng từ giấy.

Hiệu quả hơn và dễ dự báo hơn trong việc quản lý chuỗi cung ứng: Việc trao đổi các dữ liệu quản lý hoặc thương mại sẽ tăng cường các khả năng theo dõi và lưu vết, đồng thời mang lại môi trường mang tính dự báo cao hơn.

Kiện toàn khung pháp lý: Các nước ASEAN đang xây dựng Hiệp định về Khung pháp lý cho ASW (LFA) trong đó có quy định các điều khoản liên quan đến bảo vệ và bí mật dữ liệu, chấp thuận chữ ký số, sử dụng chứng cứ điện tử trong xử lý khiếu kiện và trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.

Tái sử dụng dữ liệu: Hiện tại, một vài hệ thống NSW trong ASEAN đã thực hiện việc trao đổi dữ liệu chuẩn hóa theo các quy định xuyên biên giới và theo phương thức trao đổi dữ liệu thương mại điện tử. Việc mở rộng trao đổi dữ liệu thông qua ASW sẽ cho phép doanh nghiệp dễ dàng hơn trong tái sử dụng dữ liệu như việc tự động lấy các dữ liệu từ chứng từ thương mại, chứng từ vận chuyển, tờ khai xuất khẩu… để phục vụ cho khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu.

Giảm chi phí: Trao đổi dữ liệu điện tử sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả các chi phí liên quan đến vận chuyển, lưu trữ, tài liệu hỏng và luân chuyển tiền trong thanh toán.