Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (Tính đến tháng 11/2020)

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (Tính đến tháng 11/2020)

05/08/2020

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2020

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) - Tính đến 15/12/2019

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) - Tính đến 15/12/2019

23/12/2019

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) năm 2019

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền - Tính đến 15/12/2019

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền - Tính đến 15/12/2019

23/12/2019

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền năm 2019

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (Tính đến Q3/2019)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (Tính đến Q3/2019)

06/12/2019

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 năm 2019

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến Quý 3/2019)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến Quý 3/2019)

06/12/2019

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2019

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (2015-2018)

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (2015-2018)

06/12/2019

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2015 - 2018

Tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội năm 2019

Tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội năm 2019

05/12/2019

Tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội năm 2019

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động đến ngày 31/03/2017

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động đến ngày 31/03/2017

19/05/2017

Tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội từ năm 2015 - 2018

Tổng hợp giấy phép thiết lập mạng xã hội từ năm 2015 - 2018

22/04/2016

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp năm 2019

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp năm 2019

24/08/2015

Danh sách cấp phép các trang Thông tin điện tử tổng hợp tính đến hết năm 2019

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch tính đến 15/12/2019

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch tính đến 15/12/2019

24/08/2015

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BIÊN TẬP NĂM 2019

Lên đầu