Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến tháng 7/2021)

01/09/2021

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2021

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến hết tháng 7/2021)

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng (Tính đến hết tháng 7/2021)

01/09/2021

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng năm 2021

Danh sách kênh chương trình phát thanh trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách kênh chương trình phát thanh trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

07/07/2021

Danh sách kênh chương trình phát thanh trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

07/07/2021

Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước đã được cấp phép (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Tính đến tháng 7/2021)

07/07/2021

Danh sách cơ quan báo chí thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền tháng 7/2021

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) (Tính đến tháng 7/2021)

07/07/2021

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền (Đại lý) tháng 7/2021

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch (Tính đến tháng 7/2021)

Danh mục kênh chương trình truyền hình nước ngoài đã được cấp giấy phép biên tập biên dịch (Tính đến tháng 7/2021)

07/07/2021

DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BIÊN TẬP THÁNG 7 NĂM 2021

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021 (Tính đến tháng 7/2021)

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021 (Tính đến tháng 7/2021)

01/07/2021

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền năm 2021

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp (2015-2020)

Danh sách cấp phép trang Thông tin điện tử tổng hợp (2015-2020)

28/02/2021

Danh sách cấp phép các trang Thông tin điện tử tổng hợp tính từ năm 2015 đến hết năm 2020

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội (Tính đến hết ngày 31/12/2020)

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội (Tính đến hết ngày 31/12/2020)

31/12/2020

Danh sách Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ năm 2015-2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

30/12/2020

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4 (2015-2020)

Lên đầu