Thứ hai, 25/10/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 25/10/2021

Chủ nhật, 27/09/2020

Đình chỉ lần 2 giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng của Công ty Gold Game Việt Nam

Ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1566/QĐ-BTTTT đình chỉ (lần 2) giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của Công ty Gold Game Việt Nam, tiếp đó, ngày 21/9/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng có quyết định số 137 /PTTH&TTĐT đình chỉ (lần 2) giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng của Công ty Gold Game Việt Nam.

Quyết định số 1566/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 448/GP-BTTTT ngày 18/10/2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam bị đình chỉ lần 2 theo quy định tại mục 3b, điểm a, khoản 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Thời hạn đình chỉ là 03 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong khi đó, quyết định số 137/PTTH&TTĐT ngày 21/9/2020 của  Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đình chỉ lần 2 giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng số 210/GCN-PTTH&TTĐT ngày 01/ 11/ 2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam theo quy định tại điểm 2, khoản 33 (bổ sung Điều 33d Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Thời hạn đình chỉ là 03 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đình chỉ (lần 1) tất cả các giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1, G2, G3, G4 đã cấp cho Công ty Gold Game Việt Nam do Công ty không đáp ứng đầy đủ các quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 và điểm b, khoản 1, Điều 33d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Sau thời gian đình chỉ lần 1, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam vẫn không thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép G1, và Giấy chứng nhận G2, G3, G4 theo quy định (do thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính của Công ty); không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục ra quyết định đình chỉ lần 2 các giấy phép, giấy chứng nhận G1, G2, G3, G4 nói trên do Công ty không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 Nghị định 27/2019/NĐ-CP.

BBT