Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ ba, 21/12/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Hoạt động liên kết được “Luật hóa”

Hoạt động liên kết giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và cơ quan báo chí được đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là quy định lần đầu tiên được “Luật hóa” tại một văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu đặt ra là nhằm vừa hạn chế tình trạng “báo hóa” vừa giúp các trang thông tin điện tử tổng hợp có hành lang pháp lý để hoạt động đúng pháp luật.  

Về lĩnh vực liên kết, dự thảo Nghị định chỉ cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung về các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội theo quy định tại Điều 37 Luật Báo chí trên cơ sở có văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung. 

Theo đó, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung thì cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết và điều đó được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung giữa hai bên. 

Liên kết báo chí là hoạt động đã được quy định tại Luật Báo chí 2016, tuy nhiên, trong Luật này mới chỉ có quy định cụ thể về hoạt động liên kết trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đưa ra quy định mới này giúp các trang thông tin điện tử tổng hợp có hành lang pháp lý để hoạt động đúng pháp luật  cũng là để đáp ứng nhu cầu thực tế trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và các hành vi lợi dụng hoạt động liên kết để hoạt động báo chí, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về hoạt động liên kết như: Văn bản thỏa thuận hợp tác để liên kết sản xuất nội dung giữa trang thông tin điện tử tổng hợp với cơ quan báo chí phải ghi rõ: Cơ chế hợp tác sản xuất tin bài, trong đó ghi rõ cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết; Không liên kết sản xuất các nội dung liên quan đến điều tra, phản ánh các vấn đề tiêu cực của tổ chức, cá nhân; Nhân viên, cộng tác viên của trang thông tin điện tử tổng hợp không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên, nhà báo khi tham gia sản xuất nội dung liên kết.  

Ngoài ra, các bài viết dưới dạng liên kết được dẫn lại cũng vẫn phải tuân thủ quy định chung về dẫn nguồn đối với trang thông tin điện tử tổng hợp là: Tổng hợp thông tin chậm hơn 30 phút so với tin gốc và đặt link gốc ngay dưới bài dẫn lại. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/du-thao-nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-so-722013nd-cp-hoat-dong-lien-ket-duoc-luat-hoa-986882.ldo

 

BBT