Thông báo điểm thi tuyển công chức Cục PTTH&TTĐT năm 2015

Thông báo điểm thi tuyển công chức Cục PTTH&TTĐT năm 2015

22/06/2016

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

13/11/2015

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10/09/2015

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10/09/2015

  Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

10/09/2015

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng.

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng.

10/09/2015

Thông báo thay đổi phần vốn góp

Thông báo thay đổi phần vốn góp

10/09/2015

dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

10/09/2015

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng

10/09/2015

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt

10/09/2015

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử

10/09/2015

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

10/09/2015

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

10/09/2015

Thủ tục Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thủ tục Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

10/09/2015

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

10/09/2015

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

10/09/2015

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

10/09/2015

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

10/09/2015

Cấp lại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

Cấp lại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

10/09/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

10/09/2015

Lên đầu