Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
19/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
06/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 18/01/2016
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
15/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thông Nghị định Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông 03/02/2020
71/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 06/03/2023
02/2023/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 21/03/2023
03/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình 20/04/2018
18/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương 28/06/2016
19/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ 30/06/2016
24/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 15/11/2016
38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
24/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng 29/12/2014
Số liệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình 2019 17/02/2023
Số hiệu 19/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Trích yếu Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành 12/02/2020
Số hiệu 06/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Trích yếu Nghị định quy định về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày ban hành 18/01/2016
Số hiệu 72/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Trích yếu Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành 15/07/2013
Số hiệu 27/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành 01/03/2018
Số hiệu 17/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Trích yếu Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 17/02/2017
Số hiệu 15/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông
Trích yếu Nghị định Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông
Ngày ban hành 03/02/2020
Số hiệu 71/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Trích yếu Nghị định quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày ban hành 06/03/2023
Số hiệu 02/2023/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Trích yếu Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 21/03/2023
Số hiệu 03/2018/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Trích yếu Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
Ngày ban hành 20/04/2018
Số hiệu 18/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Trích yếu Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
Ngày ban hành 28/06/2016
Số hiệu 19/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Trích yếu Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ
Ngày ban hành 30/06/2016
Số hiệu 24/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Trích yếu Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ngày ban hành 15/11/2016
Số hiệu 38/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Trích yếu Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
Ngày ban hành 26/12/2016
Số hiệu 24/2014/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Trích yếu Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
Ngày ban hành 29/12/2014
Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu Số liệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình 2019
Ngày ban hành 17/02/2023