Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Theo đó Điều 4, Điều 5 và Điều 7 Thông tư 307/2016/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong tình hình mới. Cụ thể:

- Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ Truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ Truyền hình trả tiền.

Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp Dịch vụ Truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu trên 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí.

Từ ngày 01/01/2022, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Điểm b Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng.

Kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Doanh nghiệp tính và nộp phí đối với tổng doanh thu phát sinh trong quý

Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) tháng đầu của quý tiếp theo.

 - Điểm b Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quyết toán theo năm theo quy định tại điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

 - Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi như sau:

Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này, được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định 120/2016/NĐ-CP Ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, trong năm 2021, thay bằng việc phải nộp phí 0,3% đối với toàn bộ doanh từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền như trước đây, thì doanh nghiệp chỉ phải nộp phí 0,3% khi doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đạt trên 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí, tương đương, nộp phí 0 đồng khi có doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đạt đến 50 tỷ đồng.

Thông tư số 94/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu