S? hi?u 187/2007/NÐ-CP
Trích y?u n?i dung Quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Thông tin và Truy?n thông
Ngày ban hành 25/12/2007
Ngày có hi?u l?c 15/01/2008
Ngày h?t hi?u l?c (Van b?n h?t hi?u l?c)
Hình th?c van b?n Ngh? d?nh
Linh v?c Báo chí, Xu?t b?n, Buu chính, Vi?n thông, CNTT, di?n t?, Co c?u t? ch?c
Co quan ban hành Chính ph?
Ngu?i ký duy?t Nguy?n T?n Dung - Th? tu?ng Chính ph?
Van b?n liên quan  
Download

271235821.doc

271235821.odt

271235821.pdf

271235821.zip

Chi ti?t van b?n

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu