Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2020

Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2020

31/12/2020

Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2020

Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

15/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

11/12/2020

Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

11/12/2020

Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Một số điểm chính của Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Một số điểm chính của Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

03/12/2020

Ngày 13/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kỹ ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz.

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

17/11/2020

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

19/05/2020

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2019

Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2019

31/12/2019

Tài liệu nghiên cứu lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2019

VĂN BẢN QPPL : 02/2013/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 02/2013/TT-BTTTT

11/12/2017

Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

VĂN BẢN QPPL : 09/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 09/2014/TT-BTTTT

10/12/2017

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

VĂN BẢN QPPL : 24/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 24/2014/TT-BTTTT

10/12/2017

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

VĂN BẢN QPPL : 97/2008/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 97/2008/NÐ-CP

10/12/2017

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

VĂN BẢN QPPL : 07/2007/TT-BVHTT

VĂN BẢN QPPL : 07/2007/TT-BVHTT

10/12/2017

Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo

VĂN BẢN QPPL : 33/2011/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 33/2011/TT-BTTTT

10/12/2017

Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

VĂN BẢN QPPL : 19/2009/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 19/2009/TT-BTTTT

10/12/2017

Quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

10/12/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

VAN B?N QPPL : 187/2007/NÐ-CP

VAN B?N QPPL : 187/2007/NÐ-CP

10/12/2017

Quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Thông tin và Truy?n thông

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 187/2007/NÐ-CP

10/12/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN BẢN QPPL : 4/2014/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 4/2014/TT-BTTTT

10/12/2017

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

VĂN BẢN QPPL : 88/2012/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 88/2012/NĐ-CP

10/12/2017

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Lên đầu