VĂN BẢN QPPL : 06/2016/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 06/2016/NĐ-CP

10/12/2017

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 51/2002/NÐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 51/2002/NÐ-CP

10/12/2017

Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

VĂN BẢN QPPL : 29-LCT/HÐNN8

VĂN BẢN QPPL : 29-LCT/HÐNN8

10/12/2017

Luật Báo chí

VĂN BẢN QPPL : 79/2002/QÐ-TTG

VĂN BẢN QPPL : 79/2002/QÐ-TTG

10/12/2017

Về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

VĂN BẢN QPPL : 12/1999/QH10

VĂN BẢN QPPL : 12/1999/QH10

10/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

VĂN BẢN QPPL : 07/2011/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 07/2011/TT-BTTTT

10/12/2017

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 17/2016/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 17/2016/TT-BTTTT

10/12/2017

Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

VĂN BẢN QPPL : 41/2009/QH12

VĂN BẢN QPPL : 41/2009/QH12

10/12/2017

Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12

VĂN BẢN QPPL : 132/2013/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 132/2013/NĐ-CP

10/12/2017

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

VĂN BẢN QPPL : 24/2016/TT-BTTTT

VĂN BẢN QPPL : 24/2016/TT-BTTTT

10/12/2017

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

VĂN BẢN QPPL : 72/2013/NĐ-CP

VĂN BẢN QPPL : 72/2013/NĐ-CP

10/12/2017

Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

72/2013/NĐ-CP

72/2013/NĐ-CP

05/12/2017

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

17/2016/TT-BTTTT

17/2016/TT-BTTTT

05/12/2017

Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

23/08/2017

Hàng loạt tên tuổi lớn “bị tố” vi phạm bản quyền truyền hình

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

05/02/2017

Ban hành Thông tư về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

08/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

THÔNG TƯ  Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình  phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình

THÔNG TƯ Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình

22/09/2016

Thông tư quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Thông tư quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

19/07/2016

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ

19/07/2016

Thông tư số 18/TT-BTTTT ngày 28/6/2016

Thông tư số 18/TT-BTTTT ngày 28/6/2016

13/07/2016

Lên đầu