Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

19/08/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 981/QĐ-BTTTT ngày 16/07/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008: Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 05/08/2012: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/03/2008: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008.

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 45/2012/QĐ-TTg ngày 23/10/2012 về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/04/2009: Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 51/2011/NĐ-CP ngày 27/06/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 55/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007: Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2013, Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 83/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Về Quy hoạch phổ tầnsố vô tuyến điện quốc gia

Về Quy hoạch phổ tầnsố vô tuyến điện quốc gia

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007: Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

19/08/2015

Chính phủ ra Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/08/2013, Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

Lên đầu