Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

19/08/2015

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006, Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số hiệu 17/2008/QH12.

Luật báo chí

Luật báo chí

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật báo chí ngày 28/12/1989.

Luật Bưu chính

Luật Bưu chính

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Bưu chính ngày 01/01/2011, số hiệu 49/2010/QH12.

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 27/11/2007, số hiệu 05/2007/QH12.

Luật Công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006, số hiệu 67/2006/QH11.

Luật Công nghệ cao

Luật Công nghệ cao

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008, số hiệu 21/2008/QH12.

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005, số hiệu 61/2005/QH11.

Luật Đầu tư

Luật Đầu tư

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, số hiệu 59/2005/QH11.

Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005, số hiệu 60/2005/QH11.

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, số hiệu 50/2005/QH11.

Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Tần số vô tuyến điện

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009, số hiệu 42/2009/QH12.

Luật Thương mại

Luật Thương mại

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Thương mại ngày 14/06/2005, số hiệu 36/2005/QH11.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006, số hiệu 68/2006/QH11.

Luật Viễn thông

Luật Viễn thông

19/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Viễn thông ngày 23/11/2009, số hiệu 41/2009/QH12.

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính

19/08/2015

Quốc hội ban hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012, số hiệu 15/2012/QH13.

Luật Xuất bản

Luật Xuất bản

19/08/2015

Quốc hội ban hành luật xuất bản ngày 20/11/2012, số hiệu 19/2012/QH13.

Luật Quảng cáo

Luật Quảng cáo

18/08/2015

Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo ngày 21/06/2012.

Về thương mại điện tử

Về thương mại điện tử

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 57/2006/NĐ-CP: Về thương mại điện tử ngày 09/06/2006.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 81/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 19/07/2013.

Lên đầu