Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1307/QĐ-BTTTT tiếp tục đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Đây là 50 trong số 58 doanh nghiệp đã bị đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng lần thứ nhất từ ngày 19/3/2020 (quyết định số 380/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông). Các doanh nghiệp này đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nhưng qua rà soát, kiểm tra, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện doanh nghiệp đã vi phạm một trong các quy định như: Không có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng; không có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động; không đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; không thực hiện chế độ báo cáo. Theo quy định tại mục1 Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (bổ sung Điều  32a Nghị định số 72/2013/NĐ-CP),  Khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT nếu doanh nghiệp vi phạm một trong những điều khoản trên sẽ bị xem xét, đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

Hết thời gian đình chỉ lần 2, nếu doanh nghiệp vẫn không khắc phục hoặc không phản hồi các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm a Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và bổ sung Khoản 3a Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

Khoản 3a bổ sung quy định như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoỏa 1 Điều 5 Nghị định này hoặc hai lần bị đình chỉ fiaays phép theo quy định tại Khoản 3 Điều này”.    

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu