Báo cáo tổng kết công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 cho biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 55 trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các ngành dọc và các đơn vị khác đang hoạt động.

Các trang thông tin điện tử này đã phát huy được vai trò là kênh thông tin chính thống, là cầu nối để thông tin các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cung cấp nội dung và trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng với tổ chức, cá nhân, đồng thời cũng là kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, các thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các đơn vị thường xuyên thay đổi về hình thức để phong phú, đa dạng. Ngoài ra, việc cung cấp thêm các thông tin đặc thù của từng ngành kịp thời đã dần đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân; tuyên truyền triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường chỉ đạo, rà soát giải quyết các khó khăn vướng mắc về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

Đặc biệt hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã tích hợp cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, đăng tải 528 thủ tục hành chính, trong đó có  217 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 311 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu