Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Góp ý dự thảo VBQPPL

Thứ hai, 17/07/2023

Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Toàn văn dự thảo tải về tại đây

Toàn văn tờ trình Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP tải về tại đây

Trân trọng

BBT